อำนาจหน้าที่ของตำรวจตำแหน่งต่าง ๆ บนสถานีตำรวจ(ฝ่ายป้องกันปราบปราม)

ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๕๗/๒๕๕๓ ลง ๒ ก.พ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ

หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ ดังนี้

เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย งานปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้น โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. งานการข่าว
๒. งานจัดทำแผนที่ระบบข้อมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดทำระบบข้อมูลเป้าหมายที่อาจเกิดอาชญากรรม และระบบข้อมูลทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ระงับ ปราบปรามอาชญากรรม
๓. งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง
๔. งานควบคุมศูนย์วิทยุ หรือการรับ – ส่งวิทยุของสถานีตำรวจ
๕. งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัดและกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามมิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น
๖. งานจัดสายตรวจทุกประเภท
๗. งานควบคุมแหล่งอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม
๘. งานปราบปรามการกระทำความผิดตาม ปอ. และ พ.ร.บ.ต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ
๙. งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
๑๐. งานพิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี
๑๑. งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถานบริการ และแหล่งอบายมุข
๑๒. งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาในการประมูลของทางราชการ
๑๓. งานปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ หรือบุคคล
๑๔. งานตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับจำนำ อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาดและค้าของเก่า การเรี่ยไร กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้
๑๕. งานฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือกิจการตำรวจ
๑๖. งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)ระดับสถานีตำรวจ
๑๗. งานประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ
๑๘. งานพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
๑๙. งานระบบงบประมาณที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม
๒๐. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
๒๑. กรณีมีการกระทำความผิดให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามดำเนินการจับกุมหรือดำเนินการจับกุมด้วยตนเอง
๒๒. งานการจัดกำลังร่วมในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
๒๓. งานการจัดกำลังร่วมในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วงและอื่น ๆ
๒๔. งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๒๕. การปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ
๒๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๒๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สารวัตรป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานป้องกันปราบปราม
๒. การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ และต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามทราบในทันที
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามมอบหมาย
๒. ปฏิบัติงานตามข้อ ๑ – ๒๓(ของหัวหน้างานป้องกันปราบปราม การข่าว - จัดกำลังฯ) และ ข้อ ๑ ของสารวัตรฯ (ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงฯ )
๓. กรณีมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช้กำลังตำรวจตามความเหมาะสม แล้วรายงานหัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปราม
๔. ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตำรวจเวร
๕. ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ
๖. ขณะปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตำรวจเวร และหัวหน้าสายตรวจในคราวเดียวกัน ให้ปฏิบัติหนาที่ในด้านป้องกันเป็นหลัก ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านระงับปราบปราม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือตามความเหมาะสม
๗. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๘. การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำและต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามทราบในทันที
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ทำหน้าที่ธุรการ

๒. ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ ดังนี้
๑. เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและสั่งการ เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภทและคดีตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ โดยให้เก็บและรายงานตามที่ ตร.กำหนด
๒. ป้องกันเหตุ โดยการตรวจตราทั่วไป หากต้องใช้กำลังตำรวจไปทำการระงับ ปราบปรามเมื่อพบเหตุที่ต้องระงับ ปราปบรามต้องดำเนินการด้วยตนเอง หรือแจ้ง หรือสั่งให้ใช้กำลังตำรวจตามความเหมาะสมหรือตามแผนที่กำหนดไว้
๓. จับกุมเมื่อพบการกระทำความผิดหรือได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
๔. ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
๕. ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วงและอื่น ๆ
๖. ปฏิบัติหน้าที่สิบเวรประจำสถานีตำรวจ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของยามสถานีตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ควบคุมผู้ต้องหา พิมพ์ลายนิ้วมือ
๗. ปฏิบัติหน้าที่ยามสถานีตำรวจ รักษาการณ์ รักษาความสงบเรียบร้อย ความสะอาด พัสดุของหลวง สิ่งของที่ยึดมาประกอบคดี ตลอดจนช่วยเหลือควบคุมดูแลผู้ต้องหาและผู้ต้องขัง
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี
๔. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๕. ทำหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
๖. ทำหน้าที่เสมียนประจำวันธุรการ
๗. ทำหน้าที่พนักงานวิทยุ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Recent Comments Widget

Tags:

กลอุบาย กองปราบ กะเทย กัญชา กัมพูชา การพนัน การเมือง การเมืองท้องถิ่น ก่อการร้าย ก่อความรำคาญ ขยายผล ขัดแย้งธุรกิจ ขี้คุก ขี้ยา ข่มขืน ข่มขืนเด็ก ข้ามชาติ คดีดัง คนต่างด้าว ความมั่นคง คอปกขาว คอร์รัปชั่น ค้ามนุษย์ ค้าสัตว์ป่า ฆาตรกรต่อเนื่อง ฆ่าตำรวจ งัดแงะ จับข้าราชการ จับตำรวจ จับทหาร จับนักการเมือง จับนักกีฬา จับนักมวย จับนักศึกษา จับผัวเมีย จับพระ จับสินค้า จับอดีตทหาร จับเวบไซต์ ฉ้อโกง ชนกลุ่มน้อย ชวนลงทุน ชวนเล่นการพนัน ชายแดนภาคใต้ ชาวต่างชาติ ชำแหละรถ ชิงทรัพย์ ชู้สาว ซุกซ่อน ซ้ำซาก ฐานผลิต ดีเอสไอ ตชด. ตัวปลอม ตั้งด่าน ตำรวจดัง ตำรวจบาดเจ็บ ตำรวจปลอม ตำรวจพลาด ตำรวจพลีชีพ ตีนแมว ตู้ม้า ตู้เอทีเอ็ม ต่างประเทศ ต้มตุ๋น ถีบรถ ถ่ายคลิป ทหารปลอม ทองปลอม ทองหล่อ ทำงานต่างประเทศ ทำร้ายร่างกาย ทุจริตการสอบ ทุบรถ นครศรีธรรมราช นนทบุรี นราธิวาส นักท่องเที่ยว น่าสนใจ น้ำท่วม บัตรเครดิต บางซื่อ บางละมุง บ่อน ปฏิทินโจร ประกันตัว ประจวบคีรีขันธ์ ประเวศ ปลอมบัตรประชาชน ปลอมเอกสาร ปล้นทรัพย์ ปล้นรถขนเงิน ผู้มีอิทธิพล ฝากเข้าทำงาน พนันออนไลน์ พม่า พยายามฆ่า พลับพลาไชย1 พัทยา ฟอกเงิน ฟิลิปปินส์ ภัยสังคม ภัยหญิง ภัยออนไลน์ มอมยา มั่วสุม มารศาสนา มาเลเซีย มืออาชีพ ยักยอก ยาบ้า ยาปลอม ยาลดความอ้วน ยาอันตราย ยาอี ยาเถื่อน ยาเสพติด ยาแก้หวัด ยาไอซ์ ยิงตำรวจ ยิงต่อสู้ ยึดทรัพย์ ย้ายตำรวจ รถหัวลาก ระยอง ระเบิด รับจ้าง รายการโทรทัศน์ รายใหญ่ รีดทรัพย์ รุกป่า รุมโทรม ร้านทอง ละติน ละเมิดเด็ก ลักทรัพย์ ลักทรัพย์นายจ้าง ลักพาตัว ลำปาง ล่อซื้อ ล่อลวง ล้วงกระเป๋า ล้านเม็ด วัยรุ่น วางยา วางระเบิด วางแผน วิสามัญ วิ่งราวทรัพย์ ศุลกากร สถานบริการ สมุทรปราการ สอบตำรวจ สั่งจากคุก สามพราน สายตรวจ สารตั้งต้น สินค้าปลอม สุราษฎร์ธานี ส่งคุก หนีภาษี หนี้สิน หมอเถื่อน หมายจับ หมื่นเม็ด หลอกลวง หัวหมาก หาดใหญ่ หึงหวง ห้วยขวาง อดีตตำรวจ อดีตทหาร อันธพาล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาร์เคเค อาวุธปืน อาวุธสงคราม อาหารอันตราย อิหร่าน อุดรธานี อุทัยธานี ฮั้วประมูล เกย์ เครือข่าย เงินกู้ เงินดำ เจาะเพดาน เด็กแว้น เทคนิคการสืบสวน เทคโนโลยี เปรตกู้ เปิดปม เฟซบุ๊ก เยาวชน เรียกค่าไถ่ เรียกรับผลประโยชน์ เรี่ยไร เลวจริง เลี่ยงภาษี เวียดนาม เสพยา เฮโรอีน แก๊ง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แขกขาว แชต แชร์ลูกโซ่ แซมโก้ แท่นปั้ม แบนดิโดส แบล็คเมล์ แมวน้ำ แสนเม็ด แอบอ้าง แฮกเกอร์ โคราช โคลัมเบีย โจรอาชีพ โรคจิต โหดเหี้ยม ไตร่ตรองไว้ก่อน ไต้หวัน ไม้เถื่อน ไล่ยิง ไอโฟน ไฮเทค